רשק רוצ | המשרה ספוט | "םנושלכ םירבד" | םיתימע תינכות | יללכ עדימ |

דיתע לש תונורחאה תוינכתה ךותמ םירחבנ םיעטק

תידוהיה תוהזה בוציעב דומלתה לש ומוקמ לע ץלזנייטש ברה ירבדמ

Rav Steinsaltz לעש דיקפתה לע ץלזנייטש ןידע ברה םע ןויד ברע המזי דיתע
אשונ - ונדימלת ברקב תידוהי תוהז בוציעב אלמל דומלתה
.תערכמ תובישח לעבכ דחאכ םירוהו םיכנחמ ידי לע בשחנה
םיכנחמ ינפב ןכו םיחנמהו דיתע יתימע להק ינפב ותאצרהב
ןייפאמכ הפ-לעבש הרותה לש התויזכרמ תא םיגדה ,םירחא
:(ד"ל אשת יכ ,אמוחנת) שרדמ וטטצב ,ידוהיה םעה תא רידגמה
,ךל בתכ השמל אוה ךורב שודקה רמאשכ ,םולש רב הדוהי יבר רמא
,אוה ךורב שודקה הפצש יפלו .בתכב הנשמה אהתש השמ שקב
,תינוי הב ןיארוק תויהלו הרותה תא םגרתל ןידיתע םלועה תומואש
(ןייוצמ א"ס) ,ןייועמ םינזאמה וישכע דעו ,לארשי ונא םירמוא םהו
,ינב םתאש םירמוא םתא ,תומואל אוה ךורב שודקה םהל רמא
וז .איה וזיאו .ינב םה ,ולצא ילש ןירוטסמש ימ אלא ,עדוי יניא
.שורדל ךממ לכהו ,הפ לע הנתנש הנשמה


Rav Steinsaltz ,לאה לש ןירותסמ יהשלכ ךרדב איה הפ-לעבש הרותה
ונתוא םילידבמו ידוהיה םעל קר םיעודיה ,תודוס
הרותה דומיל ךשמהש עמתשמ ןאכמ .םימעה ראשמ
ץלזנייטש ברה .תידוהיה תוהזה תא קזחמ הפ-לעבש
לש הזל הוושה דמעמ ך"נתה דומילל קינעהל דגנתמ

הרותב תמייק הניאש הפ-לעבש הרותב הקיטקלאיד שי ותעדל .דומלתה דומיל
.תודמעו תועדב אוה דומלתה לש וקוסיע וליאו תותימא םיאטבמ םיאיבנ - בתכש
םידומיל תוינכת תיינבל תונויסינ .תימינפ תוהז תרשפאמ וז הקיטקלאיד
ומצע דעב רבדמ דומלתה ץבוק תאז תמועל .ולשכנ תונכדועמ וא "תויטנבלר"
.םידימלתה ינפב גצומ תויהל וילע הז רואבו

תונרקס ,היצנגילטניא ,םידליל דחוימבו ,םידימלתל שיש ןעט ץלזנייטש ברה
יוארכ ותוא םידמלמ םא .יעבט ןפואב הרגמ דומלתה םתואש ,תונרקחו
.תידוהי תוהז חופיטל חתפמה אוהש ,ןירותסמכ ומצע ינפב דמוע ןכא רמוחה

 

עברית

Copyright © 2000-2010 ATID. All rights reserved.