רשק רוצ | המשרה ספוט | "םנושלכ םירבד" | םיתימע תינכות | יללכ עדימ |

התימע לש הטבמ תדוקנמ

:תונווכ יתש יל ויה דיתעב תימעכ יתלבקתה רשאכ"
תיעובשה הרגשה לא סינכהל ךרוצ יתשח - תחאה
ץוחמש רמוח תאירקו ןויעל שדקומה ןמז ילש
.יתארוה יכרד לע הבישחלו יעוצקמל
םיתימע שוגפל יל ןמדזי ךכש יתעדי - היינשהו
ןה ,תויכוניח תומזוי ןונכתבו ןוידב םיניינועמה
ךרעמ יל הארנ הז .ךנחמה לש וזמ ןהו טושפה םדאה לש וטבמ תדוקנמ
,ייתונווכ יתש תא קידצה ןויסינה ןכאו .תיעוצקמ החימצל רתויב חלצומ
םע םיכשמנ םינוידש ,ינמוד .יתוא עיתפהש ןוויכל םג החתפתה היינשה הנווכהו
בושח ךא .ושבגתנו ולשב םרטש םיבר םיאשונ וריהבה םירחא םיתימע
יכרדב הזעהו שדוחמ ןוחטיב יב וכסנ םינויד םתואש אוה רתוי דוע
,הרומכ ייתויוכזו ייתובוחל רשאב תושדח תונבות ינפב ועצוה ךכ .יתארוה
םשייל לכוא ןתרזעבש םיכרד רחא ישופיחב המידק ףואשל ץמוא םגו
ישנאל הדות תריסא ינא .הארוהה תורטמ תרגסמ ךותב םישדח תונויער
םייעוצקמה ייח לע םהל התיהש הקומעה העפשהה לע דיתע
".םיינחורהו

דיתע יתימע לש הנושארה תיתנש-ודה הצובקב התיה ,רלגיצ לעי--
ןתמבו הירומ תשרדמב ך"נת תדמלמ איה .םינושארה םייתנש-ודה
.ןליא-רב תטיסרבינוא םעטמ ך"נתב ךמסומ ראות תלעב איהו

החנמ לש הטבמ תדוקנמ
תלועפב םיברועמה םירחא עוצקמ ישנא י"ע דיתע לא יתכשמנ"
תונמדזהה לע יתחמשו םיריעצ םישנא הברהב יתלקתנ .התומעה
וז תינכת .םידוהי םיכנחמ לש אבה רודה תרשכהב עייסל יל הנתינש
םיסקודותרוא םיכנחמ תפשוחו יעוצקמה חישה תמר תא הלעמ
ונתמישמ .םהב םילקתנ םניא ללכ ךרדב רשא הבישח לש תוזוחמל
גואדל דימתו ,םיגיהנמ לש ךשמהה רוד תיינבב קספה אלל ךישמהל
םירועישמ םיאצוי דיתע יתימע .דיתעב םישועש המ הז .דיתעל רשאב
ןפואב ,הבחרהבו הקמעהב םיחכוותמו םיחחושמ ,רקחו םירוהרה ךות
."אבה רודב ךוניחה תא רפשיש

םילשוריב הליהת רפס תיב תלהנמ ,ץבירג ילרווב ר"ד--
דיתע לש להנמה דעווב תשמשמ ,קרוי-וינב זמר ס"היב תלהנמ רבעבו

עברית

Copyright © 2000-2010 ATID. All rights reserved.