רשק רוצ | המשרה ספוט | "םנושלכ םירבד" | םיתימע תינכות | יללכ עדימ |

ידוהי ךוניח לש הבחר השיפת

ךוניחה גשומ לש הבחר השיפת לע תססובמ דיתע
םימוחתמ םירחבנ עוצקמ ישנא לש םתללכה .ידוהיה
תא הארמ ונדסומב דסוממה ךוניחל ץוחמש
ידוהיה ךוניחה תכאלמב םיקסועהש ךכל ונתוביוחמ
הלכו התכב לחה - תונווגמו תובר תוריזב םייוצמ
תודסומבו תובישיב ,תיבה דעו רפסה תיבמ ,הלהנהב
.ההובג הלכשה

עייסת תירוביצה תונקסעה לא םיידיתעה רפסה-יתב ירומ לש םתפישח
םשל תיחרכהה תקיודמהו הבחרה הייארה תאו םמוכחת תא חפטל
תוגיהנמה תפישח ,ינש דצמ - החילצמ תיכוניח תכרעמ תריצי
ךוניחה םוחתב תוטלחהה תלבקלו הבישחל ,רקחל הדיתעה תירוביצה
םה םגש םתשוחת תא ריבגתו רתוי הליעי תודמע תטיקנ םהל רשפאת
.םיכנחמ השעמל

םייתועמשמ םיסחי קפסנ ץועייו הכרדה לש םיסחי תכרעמ דוסיי ידי לע
וירשק תמר תא םיביחרמ ,אסיג דחמ ,רשא ,החימצ תארקל םינווכמה
תא םינתונ ,הקמעה רתויב ,אסיג ךדיאמו ,ףתתשמה לש םייעוצקמה
תיתועמשמה הבישחה םע עגמל םדא איבהל ידכ השורדה הכרדהה
.הווחי ףתתשמהש תישיאה החימצה םשל השורדה הקימעמהו
הבישחה לא םתסינכב םיתימעה תא וכירדי םיריכבה םיכנחמה
םיתימעכ ושמשיו וכישמי םהו ,םינכדועמהו םימדקתמה השעמהו
.םהלש הריירקה לכ ךרואל דיתע יתימעל םיפתושכו

הבישח םדקל ותרטמש ,יטרפ ןפואב ןמוממה ימדקא דסומ וניה דיתע
ידוהיה ךוניחה ינפב םידמועה םיעירכמה םיאשונב תיתועמשמו השדח
ישנאו םיריעצ םיכנחמ ,םיטנדוטס - הז םוחתב דיתעה יגיהנמ ברקב
.רוביצ ינקסע ויהי רשא םירחא עוצקמ

רבכ רשא ,תוריעצו םיריעצ לש תרחבנ הצובקמ תבכרומ דיתע תתומע
םיתימעה .תיכוניח תוגיהנמ ידיקפתב םתלוכי תא תוארהלו לועפל ולחה
רשאו ,םירחבנ םיאשונל ושדקויש ,םירנימסב ישש ימיב םיפתתשמ
תימע לכ .תוצופתה ןמו לארשימ םיעדונ םיריכב םיכנחמ י"ע ונתניי
םג הנהייו ,(לגסה רושיאב) ותריחבכ דחוימ רקחמ םוחתב קוסעיו קימעי
ורקחמ תא החניש ,ריכב ךירדמ םע םייטרפ םירועיש לש לודג רפסממ
בר שפוחו בחרמ םיתימעל ןתניי .תימעה לש תישיאה ותומדקתה תאו
.הליהקלו םמצעל םתובישחב וריכיש דבלבו ,רקחמ ימוחת ןוחבל

הנשה םויסב ןויזופמיסב וגצוי םירקחמה תואצותו םיטקייורפה
.דחוימ ךרכב רואל ואצויו

ולטיי יאדווב ,תינרדומה היסקודותרואב םיקירבמהו םיבוטה ,םיתימעה
.תוצופתבו ץראב תוידוהיה תוליהקב תוגיהנמ ידיקפת

:ויהי םירגובה םיתימעה לש םהירושיכ

- תימצע תרוקיב ךות םתונמוא יעצבמכ לועפל תלוכיה
ךרדב תיכוניחה הירואיתה םלוע תא םילצנמ םהשכ
.םתכאלמ תא הקימעמו הרישעמה

םיריכב םיכנחמ םע םייעוצקמו םיישיא םירשקו םיסחי
.םהלש הריירקה ךשמהב םכירדהלו םתוולל וכישמיש

םיקיסעמה םיזכרמה םיאשונל השיגו תמכחותמ הנבה
.תידוהיה הליהקה תאו ידוהיה ךוניחה תא

לשו תויעוצקמה םהיתורטמ לש תנחבומו הריהב הנבה
.ןתגשהל םישורדה םיעצמאה

םיכנחמ םע דחוימב םיקודה םייעוצקמ-םיירבח םיסחי
.םלועה יבחר לכמ םייתליהק םיגיהנמו םירחא

דיתעל תדחוימ הרשכה תטיש

- תידוחיי החסונב התינכתב םיפתתשמה תא רישכהל תפאוש דיתע
תא ופחדיו ובצעיש יוארה ןמש םיקומעה תונויערה םע יביסנטניא שגפמ
תלעותהו הלא תונויער ידי-לע ךרדומה יתועמשמ ישיא עסמ ,ידוהיה ךוניחה
.םיחנמ-םיכירדמ םעו םיתימע םע יתצובק ןוידמ עבונה

םילבוס (דחוימב) םיריעצ םיכנחמש ונדמל וננויסינמ
,הריירקה תליחת לש םיצחלהו קיעמה סמועה תשוחתמ
םניאו ,'דכו הייעטו יוסינ ךותמ דומיל ,םירועיש תנכה
רסמתהל (רבדה ךרעב םיענכושמ םה םא םג) םילגוסמ
ירוחאמ תדמועה הירואיתה לש הקימעמ הניחבל
.םתיישע תא רישכהל הכירצו הלוכי רשאו םתונמוא
םניאו וז הניחב םיכירעמ םניא ונלש רפסה יתבמ םיבר ,ונרעצל
סיסב לע וליפאו ירפס-תיב ףקיהב ,יתליהק ףקיהב) התוא םירשפאמ
םיחיטבמ םיריעצ םיכנחמל רשפאל איה וניתורטממ תחא .(ישיא
ןהו ינטרפ ןפואב ןה - הכרדה םהל קפסלו הלאכ םינוידב ףתתשהל
דיתעל םיצעויכ םישמשמה ,םיריכב םיכנחמ תייחנהב - הצובקב
הדעונ תימע לכל תנתונ דיתעש הגלמה .ישיא ןפואב םיתימעל םיחנמכו
םיבושח םימוחתב רקחמלו תיניצר הבישחל ונמז תא שידקהל וררחשל
בוצקה םנמזו םילבגומה םהיתורוקמ ךותמ רתוי שידקהלו ,הלא
.תיעוצקמו תישיא החימצל


"דיתעה םשל שורדה ןוזחה תאו תויונמוימה תא חתפל"
םיריעצה םידוהיה םיגיהנמה תאו םירומה תא וידחי ץובקת םא
םיריכבה םיכנחמה תא םהילא ףרצת ,רתויב םיחיטבמהו םירשכומה
הנעמ חתפל המישמה תא םלוכ לע ליטתו לארשיב רתויב םיעדונה
םלועב ידוהיה ךוניחה ינפב םידמועה םירגתאל םושייל ןתינו ליעי ,ינשדח
התנשב התע איהש דיתע תתומע לש תינכותה תא תלביק - וננמזב
.המוחתב תוליבומה ןמו תישילשה

הלאכ :הנושו ןווגמ אוה ,דיחא וניא דיתע יתימע םיאב ונממש עקרה
םידימלת ,תוצופתב םידמלמ הלאכ ,לארשיב רפס יתבב םידמלמה
םניאש םירחאו ,התביבסבו םילשוריב םירנימס תוינכתבו תובר תובישיב
וא םירגובמ ךוניחב ,ילמרופ-יתלב ךוניחב םיקסועה ,דסוממ ךוניחמ
םירושק םניא דיתע יתימע םירקמ המכב .רפס-יתב לש הלהנמב
וא םיקסע ,טפשמ :ןוגכ םימוחתמ םיאב אלא ,יעוצקמ ןפואב ךוניחל
רפסמ לש םתללכה .רוביצ ינקסע תויהל םידעוימ םהו ,היגולוכיספ
,הארמ ידסומה ךוניחה לש ומלועב םניאש תועוצקממ םירחבנ םישנא
םייוצמ ידוהיה ךוניחה םיליעפש ןויערה תא המישגמ ןכא דיתעש
.תונוש תוריז הברהב

ךוניחה אשונל רושקה דחוימ רקחמ םוחתב דבועו קסוע תימע לכ
ותוחנהל ודיקפתש ריכב ךנחמ וילא דומצו ,ותריחב יפכ ,ידוהיה
דוביע ךילהתב תימעל הכרדהו תוכמס רוקמכ םג שמשלו ,טקייורפב
.םייעוצקמה וייח םעו ותוישיא םע המאתהל התוללכב תינכתה ןכות

תיינבל םידעצב ךישמהל ןווכתמ ,רדנבורב םייח ברה ,דסומה אישנ
םיכנחמה ןמ םיבר לש םהיתונורשכ םע ףותיש ךות דיתעב תיתשת
,לגסה ירבחכ םישמשמהו שארב םיליבומה םיידוהיה םיגיהנמהו
ףסוי ברה אוה דיתע לש להנמה .להנמה דעווה ירבחכו םיחנמכ
עוצקמ ישנאלו םיכנחמל רשפאל ידכ" תינכתה הרצונ וירבדלש ,סקאס
חתפל ,ינרדומ יסקודותרוא ידוהי ךוניחב םינינועמה ,םיינורשכ םיריעצ
."דיתעה םשל םישורדה ןוזחהו תויונמוימה תא

עברית

Copyright © 2000-2010 ATID. All rights reserved.