רשק רוצ | המשרה ספוט | "םנושלכ םירבד" | םיתימע תינכות | יללכ עדימ |

דיתע לש תונורחאה תוינכתה ךותמ םירחבנ םיעטק

ןוכיסב תובישי ידימלת

עוצקמ ישנאו םיידוהי םיכנחמ 150-מ רתוי
םויל םילשוריב ופסאנ ,ךוניחל םיבורק םימוחתב
."תובישיב ןוכיסב םידימלת" :אשונה לע סנכ לש
םמוחתב םילודג םיחמומ ועמש דיתע יתימע
םייכוניחו םיינילק םיטביהמ אשונה לא םישגינ
.םהיתימע םע םייניצר םינוידב ופתתשהו
אפרמ ,קאלופ הנוי חתפ הנושארה הבישיב

,ןוכיסב םידימלת ,םירכממ םירמוחש הנעטב ,תויורכמתהב החמומו
רתויב בושחה רגתאה םה וניתוליהק לעו ונלש רפסה יתב לע תועפשהו
,ןייטשדלוג ןיוודא ר"ד שיגדה ,וירחא .םויכ וב לפטל יסקודותרואה םלועה לעש
םתושיגרו םתונרע תא ריבגהל איה הזכ סנכ תרטמש ,קרוי-וינמ רטאיכיספ
.םימסב תוברועמל וניריעצ תא םיליבומה ,הלא םיאשונל ונירומ לש
תותלד תא רומשל ךרד אוצמל אוה ,ןייטשדלוג ר"ד תעדל ,רתויב בושחה
.ולא םידרטומ םיריעצ םע ונירשק תא םייקל ךישמהלו תוחותפ תודהיה


תוינידמ לש םיטביהב הדקמתה היינשה הבישיה
ךרענו ,םירכממ םירמוחל םירושקה ךוניח לשו
יתבמ הלהנמ ישנאו םירומל "לוגע ןחלוש" הב
להק םע בהלנ ןויד ררוע רשא ,םינוש רפס
חיגשמ אוהש ,רנבא דוד ברה .םיעמושה
להנמה דעווה רבחו רתבמה תבישיב ינחור
ךירצ ךוניחה םאש" ותעד תא עיבה ,דיתע לש

יללכה ישוקהמ םלעתהל לוכי וניא זא יכ ,תורכמתהל ןוכיסב רעונב לפטל
."השודק ייחל ךוניחה לש רתוי דוע לודגה

עברית

Copyright © 2000-2010 ATID. All rights reserved.